You are currently viewing Procedura zawieszenia zajęć w szkole lub w przedszkolu ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19)

Procedura zawieszenia zajęć w szkole lub w przedszkolu ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19)

Zawieszenie zajęć w szkole, przedszkolu lub placówce jest możliwe, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. Zawieszenie zajęć wymaga jednak uprzedniego uzyskania zgody organu prowadzącego i uzyskania pozytywnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Etapy postępowania:

 1. Stwierdzenie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia uczniów ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na terenie, na którym zlokalizowana jest szkoła. Podstawą do uznania, iż zdrowie uczniów jest zagrożone będą w szczególności:
  • zachorowanie na COVID-19 ucznia lub członka jego najbliższej rodziny, oraz pracownika szkoły lub członka jego rodziny,
  • wystąpienie dużego ogniska zachorowań na terenie, na którym zlokalizowana jest szkoła, przedszkole lub placówka.
 2. Dyrektor placówki występuje do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii w przedmiocie częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć.
 3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS (Sanepid),  dyrektor placówki występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o zgodę na zawieszenie zajęć.
 4. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, Dyrektor wydaje decyzję o zawieszeniu zajęć w formie stacjonarnej na określony czas.
 5. Dyrektor zawiadamia o zawieszeniu zajęć  kuratorium oświaty.
 6. Po upływie terminu zawieszenia dzieci wracają do szkoły/przedszkola.

 Podstawa prawna:

 • § 18 ust. 2a-2c, ust.3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – dalej rozp. bhp
 • § 1 ust. 1 i 2, § 2 ust. 1 i 5 rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- dalej rozp. COVID-19
 • Uzasadnienie do projektu rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – dalej uzasadnienie do projektu rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r.